विभागाची उदिष्टये

कार्यरत अधिका-यांची नावे व पदनाम

शिक्षण विभाग (माध्यमिक) अंतर्गत वर्ग अ व ब ची कार्यरत अधिका-यांची नावे व पदनाम

अ.क्र. अधिका-याचे नाव पदनाम

शासनाच्या विविध योजना व शिष्यवृत्ती

मानव विकास

नागरिकांची सनद

नागरीकाची सनद शिक्षण विभाग ;माध्यमिकद्ध जिल्हा परिषद भंडारा येथील दर्शविणारे विवरण पऋाक

कर्यासन क्र. सेवेचा तपशिल सेवापुरविणारे अधिकारी कर्मचारी यांचे नाव सेवा पुरविण्याचे विहीत मुदत सेवामुदतीत न पुरविल्यास तक्रार करणा-या अधिका-याचे नाव व हुद्या

सेवा हमी कायदा

माहिती अधिकार

चेक लिस्ट

योजनेची माहीती