राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम

राष्ट्रीय ग्रामीण पेजयल कार्यक्रमांतर्गत पेयजल सुविधेसाठी बिगर आदिवासी क्षेत्रासाठी १० टक्के लोकसहभाग व आदिवासी तसेच दलित क्षेत्रासाठी ५ टक्के लोकसहभाग आवश्यक होता. १ जानेवारी २०१४ पाणी पुरवठा विभागाच्या शासन निर्णयानुसार नवीन, प्रथमच नळ पाणी पुरवठा योजना प्रस्तावित करणार्या गावासाठी लोकवर्गणीची अट शिथिल करण्यात आली असून उर्वरीत कामासाठी अर्थात पुरक/वाढीव नळ योजनेसाठी दारिद्गय रेषेखालील कुटूंबाना प्रती कुटूंब रु. ४००/- व दारिद्गय रेषेवरील कुटूंबाना प्रती कुटूंब रु. ८००/- अशी लोकवर्गणी आकारण्याचे निर्देशित आहे

रोजगार हमी योजना :- उद्देश - पिण्याच्या पाणी पुरवठयाच्या सोयी करणे.

पाण्याची टंचाई असलेल्या गावांमध्ये पाण्याची व्यवस्था करणे करिता भंडारा जिल्हयासाठी विशेष बाब म्हणून 100 पिण्याच्या पाण्याच्या विहिरींना मंजुरी देण्यात आली होती. वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा भंडारा यांचे स्त्रोत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्यानंतर ग्रामस्तरावरून गावनकाशा, सातबारा, ठरावानिशी अंदाजपत्रक मा. जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचेकडे मंजुरीस सादर करण्यात येतात.
सदर कामे संवर्ग विकास अधिकारी यांचे मार्फत राबविण्यात येतात.

पाणी टंचाई कार्यक्रम

उन्हाळयामध्ये पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासणा-या  गावात पाणी टंचाई दूर करणे.
पाणी टंचाई निवारण कार्यक्रमाअंतर्गत नळ योजना दुरूस्ती, तात्पुरती नळ योजना नवीन हातपंप, झिरे बुडक्या घेणे, विहीर खोलीकरण, गाळ काढणे, अटकर लावणे इत्यादी कामे घेण्यात येतात. पिण्याच्या पाण्याच्या टंचाई भासणा-या गावांची पंचायत समिती स्तरावरून आराखडयाद्वारे माहिती संकलीत केल्या जाते. याबाबत जिल्हास्तरावर टंचाई निवारण आराखडा तयार करून मा. जिल्हाधिकारी, भंडारा यांचे मंजुरीस सादर करण्यात येते. सदर कामे ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग व म.जि.प्रा. विभागाद्वारे ग्राम पंचायत / कंत्राटी पध्दतीने राबविण्यात येतात.

भारत निर्माण कार्यक्रम

भारत निर्माण कार्यक्रम - या अंतर्गत महाजल, वर्धित वेग, स्वजलधारा हया योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येते.
उद्देश - ग्रामीण भागात गावातील प्रत्येकाला नियमीतपणे शुध्द, स्वच्छ व पुरेसे पिण्याचे पाणी समूह सहभागातून व मागणीवर आधारीत धोरणानुसार उपलब्ध करणे.
निकष - कॉम्प्रेहेन्सीव्ह अॅरक्शन प्लॅन (99) मधील गावे, गुणवत्ता बाधीत 2003 सर्वेक्षणानुसार गावे, टंचाईग्रस्त गावे या प्राधान्य क्रमाणे व पुढील नियमानुसार निवड करण्यात येते. 
नियम - साध्या उपलब्ध पिण्याच्या पाण्याचे प्रमाण, टँकरग्रस्त गावे, जिल्हास्तराचे तुलनेत मागासवर्गीयांचे प्रमाण, आदिवासीचे प्रमाण, पाणी पट्टीची वसुलीची टक्केवारी व संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियानातील बक्षीस या निकषांवर गुणानुक्रमे निवड करण्यात येते. आवश्यक लोकवाटा (लोकवर्गणी, श्रमदान) योजना पुर्ण झाल्यावर दैनंदिन देखभाल दुरूस्ती, 100 टक्के हागणदारी मुक्त व स्वच्छतेकरिता गावाची तयारी असली पाहीजे. 
अर्ज करण्याची पध्दत - ग्रामिण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद भंडारा ने याकरिता अर्जाचा नमुना तयार केला असून ते ग्रामिण पाणी पुरवठा विभागामधून प्राप्त करून घ्यावे. त्यात संपूर्ण माहीती भरावी. त्यासोबत जोडलेल्या विहित नमुन्यात महिला सभा व सर्वसाधारण ग्राम सभेचे मंजूर ठराव अर्जासोबत जोडावे. पुढील आशयाचे ग्रामसभेचे ठराव असावे.

अ) सिंचनासाठी गावठाणात विंधन विहीरी / कूपनलिका  घेण्यात येणार नाही.
ब) गाव 100 टक्के हागणदारी मुक्त करण्यात येईल व प्रत्यक्ष योजनेसाठीचा दुसरा हप्ता मिळण्यापूर्वी गाव 100 टक्के हागणदारी मुक्त करण्यात येईल.
क) योग्य (शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान दरापेक्षा कमी नसेल) पाणी पट्टी लावून त्याची वसूली करून योजनेच्या देखभाल दुरूस्तीचा 100 टक्के खर्च वसूल केला जाईल. योजनेचा शेवटचा हप्ता मिळण्यापूर्वी 3 महिण्याची पाणीपट्टी लाभार्थ्याकडून आगावू वसूल करण्यात येईल.

जलव्यवस्थापन व स्वच्छ्ता समिती २०१२-२०१३

अ.क्र सभासदांच्ये नाव निवडून दिल्याची तारीख स्वीकृत केल्याची तारीख समितीचे पद
सौ. वंदना रवींद्र वंजारी१५.०७.२०१० १५.०१.२०१३सभापती
श्री रमेश काशीराम पारधी, उपध्यक्ष तथा सभापती बांधकाम,
शिक्षण व क्रीडा समिती
१५.०७.२०१०१५.०१.२०१३पदसिद्ध सदस्य
श्री अरविंद मनोहर भालाधारे, सभापती समाज कल्याण समिती१५.०७.२०१०१५.०१.२०१३पदसिद्ध सदस्य
श्री संजय गाडावे, सभापती आरोग्य व अर्थ समिती १५.०७.२०१०१५.०१.२०१३पदसिद्ध सदस्य
सौ रेखाताई रविकिरण भुसारी, सभापती महिला व बालकल्याण समिती१५.०७.२०१०१५.०१.२०१३पदसिद्ध सदस्य
श्री संदीप टाले, सभापती कृषी, पशुसंवर्धन व दुग्ध समिती१५.०७.२०१०१५.०१.२०१३पदसिद्ध सदस्य
श्री राजेश ब्रिजलाल पटेल,सदस्य१५.०७.२०१०१५.०१.२०१३सदस्य
श्री प्रकाश हरिश्चंद्र देशकर, सदस्य१५.०७.२०१०१०.०८.२०१३सदस्य
सौ मंगला रामराव कारेमोरे, सदस्य१५.०७.२०१०१०.०८.२०१३सदस्य
१०सौ गीताताई शरद कापगते, सदस्य १५.०७.२०१०२७.०२.२०१३सदस्य
११श्री नितीन दयानंद कडव, सदस्यनिरंकस्वीकृत सदस्य
१२श्री केशवराव सीताराम मानवटकरनिरंक स्वीकृत सदस्य
१३श्री सूर्यभान नथुजी सिंगनजुडे निरंक२८.०९.२०१० स्वीकृत सदस्य
१४सौ नलू अचीत दोनाडकरनिरंक२८.०९.२०१०स्वीकृत सदस्य
१५श्री एन के जेजुरकर, अति. मु. का. अ. सदस्य सचिव
१६सौ मंजुषा ठवकर, उप. मु. का. अ.(पंचायत) सदस्य
१७श्री एस. एन. यादव का. अ. ल. सिं. सदस्य
१८श्री एस. एस. सुशीर का. अ. ग्रा. पा. पु. सदस्य

नागरिकांची सनद

अ.क्र. सेवेचा तपशील सेवा पुरवणारे अधिकारी / कर्मचारी यांचे नाव व हुद्ध सेवा पुरवण्याची विहित मुदत सेवा मुदतीन न पुरवल्यास तक्रार करावयाच्या वरिष्ठ अधिकार्याचे नाव व हुधा
कार्यकारी अभियंता यांचेकडे पाठवावयाच्या सर्व नस्त्या श्री बी.जे. पात्रे, उपकार्यकारी अभियंता १ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
अस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे/ न्यायालयीन प्रकरणे श्री पी. बी. मते. कक्ष अधिकारी १ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
राष्टीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(भंडारा उपविभाग), सुवर्ण महोत्सवी दलित वस्ती, नक्षलग्रस्त कार्यक्रम, शाळा अंगणवाडी पाणी पुरवठा श्री ए. एस अमुले, शाखा अभियंता ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
ARF, ३१५ लेखाशिर्ष्काखालील कामे, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम(तुमसर/पवनी उपविभाग), Flood Damage Work श्री ओ. एल. बोंद्रे, शाखा अभियंता ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
MSEB प्रोत्साहन भत्ता, पाणी टंचाई, आमदार/खासदार योजना, नवसंजीवनी, जलमणी जलस्वराज्य संबंधित कार्यक्रमाची माहिती online करणे, तांत्रिक शाखा(सामान्य), LAQ/१२ व १३ वा वित्त आयोग, ९६ कॉलमची माहिती update करणे, NRDWPMPR चा कार्यभार श्री आर. जी. वैद्या, कंत्राटी कनिष्ठ अभियंता ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
आर्थिक बाबीशी संबंधित सर्व नस्त्या व देयके तपासून वरिष्ठांकडे सादर करणे श्री डि. डि. निमकर, सहायक लेखा अधिकारी ३ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
वर्ग-१ ते वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे संपूर्ण अस्थापनाविषयक बाबी हाताळणे व त्या नुसार अंमलबजावणी करणे कार्य १. सौ एस एस. लांजेवार, वरिष्ठ सहाय्यक ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
वर्ग-१ ते वर्ग-२ अधिकाऱ्याचे वेतन/ प्रवासभत्ता देयके, वर्ग-१ ते वर्ग-४ चे अधिकारी/ कर्मचाऱ्यांचे अंशदा, लेखा आक्षेप, आयकर बाबत कार्यवाही करणे कार्य २. श्री डी. पी गेडाम, वरिष्ठ सहाय्यक ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
पाणीपट्टीची नोंद घेणे, कार्यालयीन सर्व सभा कार्य ३. श्री जी. जे. कराडे, वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा) ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
१० अंकेक्षक कार्य ४ श्री के. ए. मेश्राम, वरिष्ठ सहाय्यक ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
११ लेखा विषयक कामे सांभाळणे कार्य ५ श्री ए. जी. बांडेबुचे, वरिष्ठ सहाय्यक ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
१२ अंकेक्षक कार्य ६ कु. जे. डी. कोवे, कनिष्ठ सहाय्यक ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
१३ वर्ग-३ व वर्ग-४ कर्मचाऱ्यांचे वेतन/प्रवासभत्ता देयके, भांडार शाखा, ब्लिचिंग खरेदी, वाहन दुरुस्ती हाताळणे. कार्य ७. कु. हिना कुरेशी, कनिष्ठ सहाय्यक ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
१४ रोखपाल संबंधित कामे हाताळणे कार्य ८ श्री. एस. बी. झेलकर, कनिष्ठ सहाय्यक ७ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा
१५ आवक जावक शाखा कार्य ९. श्री एस बी आकरे, कनिष्ठ सहाय्यक २ दिवस कार्यकारी अभियंता ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जि. प. भंडारा

कार्यालय ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग जिल्हा परिषद भंडारा